News:

परिचय

इह जगतीतले शिक्षा एव तादृशं विशिष्टं वस्तु यदस्मान् पशुत्वाद् उन्नीय मानवत्वं प्रति नयति । उच्यते च–  ‘शिक्षासुधारे सकलः सुधारः शिक्षाविकारे सकलो विकारः’ इति । नूनम् सत्यं एतत्– समाजे यदि शिक्षा शुद्धा, उन्नता, ज्ञानविज्ञानयुता च भवेत् तर्हि राष्ट्रस्य अन्ये नैकविधाः पक्षाः नितरां युगपत् च शुध्यन्ति ।

एनं एव अजेयं विचारं नित्यजीवनेन साकं साकल्येन अन्वीय बहुषु नानाविधेषु विषयेषु निगूढं ज्ञानं लोकेषु प्रकाशयितुं नेपालदेश–राजधानी–काठमाण्डपनगरस्य उन्नते अतिविस्तृते च क्षेत्रे कीर्तिपुरपरिसरे षष्टिवर्षेभ्यः प्राक् प्रतिष्ठापितं प्रज्ञायाः किञ्चन विशिष्टं केन्द्रं वर्तते त्रिभुवनविश्वविद्यालयः । स्थापनदृष्ट्या वा कार्यक्रमवैविध्येन उताहो विस्तारदृष्ट्या सर्वप्रकारेण वा असौ विश्वविद्यालयः अस्य देशस्य प्रथमः विपुलश्च विश्वविद्यालयः । आराष्ट्रं व्याप्तस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य सन्ति पारेशतं विविधविषयगताः विभागाः यत्र च ओजस्विनः शैक्षणिकाः कार्यक्रमाः सेत्स्यन्ति । तेषु विभागेषु अन्यतमत्वं भजते अयं संस्कृतकेन्द्रीयविभागः।

पौरस्त्यज्ञानवारिधेः वितरणाय अनेन विभागेन दिनदिनशः शतशः  कार्यक्रमाः आरचिताः सन्ति । स्नातकोत्तरस्य पाठ्यसरणिम् आदाय प्रतिवत्सरं इतः छात्राः एम्. ए. पदवीधराः जायन्ते । अगाधे पौरस्त्यवाङ्मयनिकाये निहितं ज्ञानम् आधुनिकीं परिपाटिं पुरस्कृत्य प्रदानाय एतेन संस्कृतविभागेन काले काले बहुविधाः उपायाः आदृताः, तदनुगुणं शैक्षणिकविधिश्च निपुणं सम्पादितः ।

OUR COURSES

Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……

Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……

Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……Under Construction……